Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 Giám đốc đào tạo - FAI Afterschool Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/03/2022 25/04/2022
82 Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên - FAI Afterschool Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/03/2022 15/04/2022
83 Cán bộ Tuyển Sinh( Phụ trách Promoter) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 31/03/2022 10/04/2022
84 Trưởng ban Đào tạo Nghiên cứu và phát triển chương trình Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 11/01/2022 10/04/2022
85 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 19/02/2022 01/04/2022
86 Giảng viên Digital Marketing (Thỉnh giảng) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 23/02/2022 01/04/2022
87 Trưởng ban Tuyển sinh & Công tác sinh viên (FPT Afterschool) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 25/02/2022 01/04/2022
88 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/03/2022 31/03/2022
89 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 18/03/2022 31/03/2022
90 Cộng tác viên Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 4 10/02/2022 31/03/2022

Trang 9 / 18