Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 520
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Hà Nội 1 02/11/2021 22/03/2022
82 Cán bộ Phát triển cá nhân PDP Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Đại học FPT Hà Nội 2 24/02/2022 15/03/2022
83 Cán bộ Truyền thông Media Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 18/02/2022 15/03/2022
84 Cán bộ Y tế_FPTU QN Y tế Trường Đại học FPT Bình Định 1 22/07/2021 28/02/2022
85 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Bình Định 1 11/02/2022 28/02/2022
86 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Bình Định 1 01/11/2021 28/02/2022
87 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Bình Định 1 28/10/2021 28/02/2022
88 Cán bộ đảm bảo chất lượng (Kiểm soát _QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/01/2022 28/02/2022
89 Kế toán phần hành phải thu Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/12/2021 25/02/2022
90 Kế toán phần hành phải trả Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/12/2021 25/02/2022

Trang 9 / 52