Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
72 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
73 Cán bộ Tuyển sinh (Phụ trách tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
74 Cán bộ Thiết kế Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 14/04/2022 01/05/2022
75 Cán bộ Thiết kế Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 10/03/2022 01/05/2022
76 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 17/03/2022 30/04/2022
77 Cán bộ thiết kế Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 09/04/2022 30/04/2022
78 Cán bộ Tư vấn Tuyến sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 30/04/2022
79 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 09/02/2022 30/04/2022
80 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 28/04/2022

Trang 8 / 18