Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 02/03/2022 15/03/2022
62 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 09/02/2022 09/03/2022
63 Cán bộ Marketing online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 18/05/2021 28/02/2022
64 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/11/2021 25/02/2022
65 Chuyên gia Tối ưu vận hành Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/12/2021 25/02/2022
66 Cán bộ Công tác sinh viên( Phụ trách truyền thông) Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/01/2022 14/02/2022
67 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/01/2022 14/02/2022
68 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 04/12/2021 01/01/2022
69 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 04/11/2021 01/12/2021
70 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 16/11/2021 30/11/2021

Trang 7 / 22