Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Nhân viên Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 04/12/2021 01/01/2022
52 Cán Bộ Phát Triển Chương Trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 04/12/2021 30/12/2021
53 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 27/07/2021 20/12/2021
54 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 17/11/2021 01/12/2021
55 Giáo Vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 15/11/2021 01/12/2021
56 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghê Thông Tin Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 24/03/2021 01/11/2021
57 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 29/04/2021 15/09/2021
58 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 27/04/2021 15/09/2021
59 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 05/04/2021 15/09/2021
60 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 06/07/2021 01/08/2021

Trang 6 / 13