Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 409
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Cán bộ Y tế Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 27/05/2022 30/06/2022
52 Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 24/03/2022 30/06/2022
53 Giảng viên Điện/Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 09/02/2022 30/06/2022
54 Giảng viên GDTC Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 24/03/2022 30/06/2022
55 Giảng viên Marketing & Sales Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 10 09/02/2022 30/06/2022
56 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 31/03/2022 30/06/2022
57 Giảng viên IT (Ứng dụng phần mềm) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 27/12/2021 30/06/2022
58 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 04/10/2021 30/06/2022
59 Giảng viên Thiết kế đồ họa (2D) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 16/02/2022 30/06/2022
60 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 10/03/2022 20/06/2022

Trang 6 / 41