Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 498
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Giảng viên Công nghệ thông tin (Software Engineering) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 17/05/2022 31/08/2022
52 Giảng viên Công nghệ thông tin (Bộ môn IT Specialization) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 3 08/02/2022 31/08/2022
53 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 11/11/2021 31/08/2022
54 Giảng viên Công nghệ thông tin (Information Assurance ) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 08/02/2022 31/08/2022
55 Giảng viên Thiết kế mỹ thuật số Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 15 08/02/2022 31/08/2022
56 Giảng viên Nghiên cứu viên Mỹ thuật ứng dụng Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 08/02/2022 31/08/2022
57 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 08/02/2022 31/08/2022
58 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Kinh tế (Full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 08/02/2022 31/08/2022
59 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 07/02/2022 31/08/2022
60 Giảng viên Lập trình Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 12 16/03/2022 31/08/2022

Trang 6 / 50