Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 17/06/2022 15/07/2022
42 Cán bộ Quan hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 16/05/2022 01/07/2022
43 Cán bộ Y tế Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 27/05/2022 30/06/2022
44 CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Quản lý Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/06/2022 20/06/2022
45 CÁN BỘ DỊCH VỤ SINH VIÊN Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/06/2022 20/06/2022
46 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 10/06/2022 15/06/2022
47 CTV Truyền thông Fulltime - FPT Polytechnic Cần Thơ Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 14/04/2022 31/05/2022
48 Cán bộ Hành chính Tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 24/03/2022 30/05/2022
49 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 01/11/2021 20/05/2022
50 Cán bộ Quan hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 18/03/2022 18/05/2022

Trang 5 / 22