Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 20/12/2022 03/01/2023
32 Cán bộ truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 20/12/2022 03/01/2023
33 Cán bộ Marketing - Phụ trách truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 26/12/2022 01/01/2023
34 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 24/12/2022 01/01/2023
35 Cán bộ thiết kế Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 21/12/2022 01/01/2023
36 Cán bộ tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 6 20/12/2022 01/01/2023
37 Cán bộ Tổ chức sự kiện (Ban TS Skillking - FAI) Tổ chức sự kiện Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/12/2022 01/01/2023
38 Cán bộ Truyền thông (TS Skillking - FAI) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 06/12/2022 31/12/2022
39 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 14/09/2022 30/11/2022
40 Cán Bộ Marketing ( Phụ trách Content) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 18/08/2022 30/11/2022

Trang 4 / 18