Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Trưởng phòng Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 25/02/2022 01/04/2022
32 Trưởng ban Tuyển sinh & Công tác sinh viên (FPT Afterschool) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 25/02/2022 01/04/2022
33 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/03/2022 31/03/2022
34 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 18/03/2022 31/03/2022
35 Cộng tác viên Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 4 10/02/2022 31/03/2022
36 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 30/03/2022
37 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 15/12/2021 20/03/2022
38 Cán bộ Marketing (Direct) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 15/12/2021 20/03/2022
39 Cán bộ Marketing (Truyền thông) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 02/03/2022 18/03/2022
40 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 28/02/2022 15/03/2022

Trang 4 / 13