Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 267
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 CTV Giám thị Học đường - PTCĐ FPT Polytechnic Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 25/05/2022 15/07/2022
32 Giảng viên thỉnh giảng ngành Toán – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 06/06/2022 30/06/2022
33 Giảng viên Sáo trúc_FPTUCT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 02/06/2022 30/06/2022
34 Cán bộ Đào tạo & Khảo thí - Đại học FPT Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/05/2022 30/06/2022
35 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 02/08/2021 30/06/2022
36 Giảng viên Kinh doanh quốc tế Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 22/04/2022 30/06/2022
37 Giảng viên Truyền thông đa phương tiện – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022
38 Giảng viên Mỹ thuật Đa phương tiện – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022
39 Full-time lecturers: IT, Business, Graphic Design Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Cần Thơ 9 15/02/2022 30/06/2022
40 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 05/05/2022 30/06/2022

Trang 4 / 27