Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 32
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 5 28/11/2019 15/01/2020
22 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 15/11/2019 30/11/2019
23 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 19/02/2019 31/05/2019
24 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 22/03/2019 25/05/2019
25 CB tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 19/12/2018 15/01/2019
26 CB tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019
27 Trưởng nhóm tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019
28 Tuyển sinh (Tổ chức sự kiện) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 29/10/2018 30/11/2018
29 Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 29/10/2018 30/11/2018
30 Nhân viên tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 15/10/2018 31/10/2018

Trang 3 / 4