Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Cán bộ Tư vấn Tuyến sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 30/04/2022
22 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 09/02/2022 30/04/2022
23 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 28/04/2022
24 Giám đốc đào tạo - FAI Afterschool Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/03/2022 25/04/2022
25 Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên - FAI Afterschool Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/03/2022 15/04/2022
26 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 28/02/2022 15/04/2022
27 Cán bộ Tuyển Sinh( Phụ trách Promoter) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 31/03/2022 10/04/2022
28 Trưởng ban Đào tạo Nghiên cứu và phát triển chương trình Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 11/01/2022 10/04/2022
29 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 19/02/2022 01/04/2022
30 Giảng viên Digital Marketing (Thỉnh giảng) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 23/02/2022 01/04/2022

Trang 3 / 13