Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 68
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Cán bộ chủ nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 2 30/06/2022 30/07/2022
22 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 13/07/2022 24/07/2022
23 Cán bộ Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 15/07/2022
24 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 10/07/2022
25 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 07/06/2022 10/07/2022
26 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 14/06/2022 01/07/2022
27 Cán bộ Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 13/06/2022 30/06/2022
28 Cán bộ Phát triển cá nhân PDP Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/02/2022 30/06/2022
29 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 01/06/2022 20/06/2022
30 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 21/05/2022 15/06/2022

Trang 3 / 7