Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 350
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Giảng viên thỉnh giảng ngành Toán – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 06/06/2022 30/06/2022
22 Part-time English Lecturer (Foreigner and Vietnamese) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 15 18/02/2022 30/06/2022
23 Giảng viên CNTT – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022
24 Giảng viên tiếng Anh – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 15 01/03/2022 30/06/2022
25 Giảng viên Sáo trúc_FPTUCT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 02/06/2022 30/06/2022
26 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 02/08/2021 30/06/2022
27 Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 20/04/2021 30/06/2022
28 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa - Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 20/04/2022 30/06/2022
29 Giảng viên Kinh doanh quốc tế Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 22/04/2022 30/06/2022
30 Giảng viên Mỹ thuật Đa phương tiện – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022

Trang 3 / 35