Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 50
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 01/04/2021 06/12/2021
22 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 22/03/2021 16/10/2021
23 Giáo viên bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 11/06/2021 06/10/2021
24 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 01/04/2021 15/07/2021
25 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4 11/06/2021 06/07/2021
26 Giáo viên bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 02/04/2021 15/05/2021
27 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/01/2021 30/01/2021
28 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/10/2020 16/10/2020
29 Cán bộ Y tế Trường Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
30 Cán bộ Giáo vụ Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020

Trang 3 / 5