Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 263
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Giảng viên Sáo trúc_FPTUCT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 02/06/2022 30/06/2022
22 Cán bộ Đào tạo & Khảo thí - Đại học FPT Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/05/2022 30/06/2022
23 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 02/08/2021 30/06/2022
24 Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 20/04/2021 30/06/2022
25 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa - Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 20/04/2022 30/06/2022
26 Giảng viên Kinh doanh quốc tế Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 22/04/2022 30/06/2022
27 Giảng viên Truyền thông đa phương tiện – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022
28 Giảng viên Mỹ thuật Đa phương tiện – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022
29 Full-time lecturers: IT, Business, Graphic Design Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Cần Thơ 9 15/02/2022 30/06/2022
30 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 02/08/2021 30/06/2022

Trang 3 / 27