Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 230
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
211 Tuyển 01 Giáo vụ_FPoly Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 01/09/2017 10/09/2017
212 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 04/03/2017 16/06/2017
213 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/02/2017 20/05/2017
214 Tuyển 02 Giảng viên Truyền thông & tổ chức sự kiện_FPoly Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/10/2016 10/05/2017
215 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FPoly HN Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 13/04/2017 30/04/2017
216 CB quan hệ doanh nghiệp (CTSV)_FPoly HN Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/02/2017 10/03/2017
217 Tuyển 02 Giảng viên Digital Marketing_Fpoly Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/10/2016 25/12/2016
218 Tuyển 01 CB Biên tập sách_FPoly Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 09/11/2016 25/11/2016
219 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Phòng Phát triển chương trình (Fpoly) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/10/2016 10/11/2016
220 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FNano Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 01/09/2016 05/11/2016

Trang 22 / 23