Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 18/07/2022 30/03/2023
12 Cán bộ Tuyển sinh (FPT Arena) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 24/11/2022 12/03/2023
13 Trưởng phòng PR - Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 19/12/2022 12/03/2023
14 Cán bộ Marketing (Leader Content) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/11/2022 05/03/2023
15 Cán bộ Marketing (Leader Digital Marketing) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/11/2022 05/03/2023
16 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 13/02/2023 01/03/2023
17 Tư vấn Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 13/02/2023 01/03/2023
18 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 6 10/02/2023 01/03/2023
19 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 06/02/2023 01/03/2023
20 CTV Tư vấn Tuyển sinh - FPT Arena Cần Thơ Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 2 20/02/2023 28/02/2023

Trang 2 / 18