Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 68
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Trưởng ban Đào tạo (PTCĐ HP) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 18/07/2022 31/07/2022
12 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo (PTCĐ Thái Nguyên) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên 1 18/07/2022 31/07/2022
13 Giám thị học đường (PTCĐ Thái Nguyên) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên 1 18/07/2022 31/07/2022
14 Cán bộ Hành chính (PTCĐ Thái Nguyên) Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên 1 18/07/2022 31/07/2022
15 Giám thị Học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 13/07/2022 31/07/2022
16 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 10/03/2022 31/07/2022
17 Cán bộ Chủ nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 13/07/2022 31/07/2022
18 Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 13/07/2022 31/07/2022
19 Cán bộ Chủ nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 13/07/2022 31/07/2022
20 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Kỹ thuật hạ tầng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/07/2022 31/07/2022

Trang 2 / 7