Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 51
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Kỹ thuật Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/05/2022 25/05/2022
12 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/05/2022 25/05/2022
13 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 05/05/2022
14 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 24/04/2022
15 Cán bộ Tư vấn tâm lý học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/06/2021 02/04/2022
16 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/10/2021 13/03/2022
17 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 10/02/2022 21/02/2022
18 Cán bộ Thư viện Thông tin thư viện Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 09/01/2022 10/02/2022
19 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 21/01/2022 08/02/2022
20 Cán bộ Thiết kế đồ họa_Fschool CG Thiết kế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 09/01/2022 08/02/2022

Trang 2 / 6