Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Y tế (FPL HN) Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/09/2022 30/11/2022
12 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 19/09/2022 30/11/2022
13 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 11/10/2022 30/11/2022
14 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 12/09/2022 30/11/2022
15 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 12/09/2022 30/11/2022
16 Cán bộ Hành chính (Trợ lý Hành chính) - FPT Polytechnic Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 17/06/2022 30/11/2022
17 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/06/2022 20/11/2022
18 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 21/10/2022 16/11/2022
19 Cán bộ Đảm bảo Cơ sở vật chất Kỹ thuật hạ tầng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 07/11/2022 15/11/2022
20 CB Hành Chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 12/10/2022 31/10/2022

Trang 2 / 22