Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1481 Giảng viên môn vẽ Hoạt hình (Draw Animation)- FPTU HN Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1482 Giảng viên môn Thiết kế xây dựng kịch bản& Hoạt hình (Scenario Design & Animation) - FPTU HN Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1483 Giảng viên môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1484 Giảng viên môn Mỹ học đại cương - FPTU HN Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1485 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 23/02/2017 15/05/2017
1486 Giảng viên CNTT - FPT Greenwich Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1487 CB Công tác sinh viên _ FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 20/04/2017 10/05/2017
1488 Tuyển 02 Giảng viên Truyền thông & tổ chức sự kiện_FPoly Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/10/2016 10/05/2017
1489 Tuyển gấp Hành chính - Thư ký_FE HO Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/04/2017 30/04/2017
1490 Tuyển gấp Cán bộ Truyền thông (PR) _ FPTU HN Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2017 30/04/2017

Trang 149 / 165