Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1331 Tuyển 01 Giáo vụ_FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 25/05/2017 06/06/2017
1332 Cán bộ công tác sinh viên (mentor)_FPT Greenwich Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 15/05/2017 31/05/2017
1333 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/02/2017 20/05/2017
1334 Giảng viên CNTT_FAI HN Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/04/2017 20/05/2017
1335 Giảng viên môn vẽ Hoạt hình (Draw Animation)- FPTU HN Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1336 Giảng viên môn Thiết kế xây dựng kịch bản& Hoạt hình (Scenario Design & Animation) - FPTU HN Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1337 Giảng viên môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1338 Giảng viên môn Mỹ học đại cương - FPTU HN Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017
1339 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 23/02/2017 15/05/2017
1340 Giảng viên CNTT - FPT Greenwich Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 27/02/2017 15/05/2017

Trang 134 / 151