Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 30/03/2022
92 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 15/12/2021 20/03/2022
93 Cán bộ Marketing (Direct) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 15/12/2021 20/03/2022
94 Cán bộ Marketing (Truyền thông) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 02/03/2022 18/03/2022
95 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 28/02/2022 15/03/2022
96 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 01/03/2022 15/03/2022
97 Cán bộ Phát triển chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 24/12/2021 10/03/2022
98 Trưởng phòng Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 04/01/2022 04/03/2022
99 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 19/02/2022 01/03/2022
100 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 28/02/2022

Trang 10 / 18