Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Cán bộ Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 05/02/2020 29/02/2020
92 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 03/02/2020 10/02/2020
93 Nhân viên Marketing online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 28/11/2019 15/01/2020
94 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 5 28/11/2019 15/01/2020
95 IT Support Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 26/11/2019 31/12/2019
96 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 15/11/2019 30/11/2019
97 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/06/2019 10/07/2019
98 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 19/02/2019 31/05/2019
99 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 22/03/2019 25/05/2019
100 CB tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 19/12/2018 15/01/2019

Trang 10 / 13