Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 21
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giám thị học đường Giám thị Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 23/02/2022 31/07/2022
2 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 13/01/2021 30/06/2022
3 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 17/06/2022 30/06/2022
4 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 20/05/2021 01/05/2022
5 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 09/03/2022 31/03/2022
6 Cán bộ Dịch vụ Học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 20/02/2022 01/03/2022
7 Trưởng phòng Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/09/2020 28/02/2022
8 Cán bộ Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 18/02/2022 28/02/2022
9 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 30/10/2021 25/02/2022
10 English teacher Tiếng Anh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 01/06/2021 30/11/2021

Trang 1 / 3