Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 230
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 06/01/2023 15/02/2023
2 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 04/01/2023 15/02/2023
3 Cán bộ nghiên cứu phát triển Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 03/01/2023 15/02/2023
4 Cán bộ công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 17/11/2022 01/02/2023
5 Bảo vệ (phụ trách Chăm sóc cây xanh) Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 09/01/2023 01/02/2023
6 Cán bộ khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 21/12/2022 01/02/2023
7 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 17/06/2022 31/01/2023
8 Cán bộ Y tế (FPL HN) Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/09/2022 31/01/2023
9 Cán bộ Truyền thông nội bộ (CTSV_FPL) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 31/01/2023
10 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách kỹ thuật) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/12/2022 31/01/2023

Trang 1 / 23