Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 237
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Giáo dục thể chất (Vovinam) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 31/12/2022
2 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 13/07/2022 30/11/2022
3 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 30/11/2022
4 Giám đốc dự án_Phổ thông Cao đẳng Kiên Giang Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 28/09/2022 01/11/2022
5 Giám đốc dự án_Phổ thông Cao đẳng Bình Phước Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 28/09/2022 01/11/2022
6 Cán bộ tuyển sinh (PTCĐ HN) Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/09/2022 23/10/2022
7 Cán bộ Hành chính (PTCĐ HN) Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2022 16/10/2022
8 Cán bộ Hành chính (PTCĐ HN) Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/09/2022 16/10/2022
9 Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 29/08/2022 01/10/2022
10 Giảng viên Nghệ thuật Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 23/06/2022 01/10/2022

Trang 1 / 24