Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 796
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành CNTT (full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 6 24/10/2021 30/03/2022
2 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành Thiết kế đồ họa (full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 24/10/2021 30/03/2022
3 CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH - TELESALES Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 4 10/01/2022 12/03/2022
4 Cán bộ đảm bảo chất lượng (Kiểm soát _QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/01/2022 28/02/2022
5 Giảng viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 20 20/01/2022 28/02/2022
6 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) (Parttime và Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 11/11/2021 28/02/2022
7 Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 20/04/2021 28/02/2022
8 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 02/08/2021 28/02/2022
9 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 02/08/2021 28/02/2022
10 Giảng viên cơ hữu ngành CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 02/08/2021 28/02/2022

Trang 1 / 80