Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 23
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Giảng dạy Stem Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 04/08/2022 30/09/2022
2 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 11/11/2021 31/08/2022
3 Giảng viên Công nghệ thông tin (Information Assurance ) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 08/02/2022 31/08/2022
4 Giảng viên Nghiên cứu viên Mỹ thuật ứng dụng Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 08/02/2022 31/08/2022
5 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 08/02/2022 31/08/2022
6 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Kinh tế (Full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 08/02/2022 31/08/2022
7 Giảng viên - Nghiên cứu viên Toán Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 15/07/2022 31/08/2022
8 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 20/08/2022
9 Giảng viên, Nghiên Cứu Viên Cơ hữu Khối Nghành Kinh Tế Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 20/08/2022
10 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/08/2021 20/08/2022

Trang 1 / 3