Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 45
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghê Thông Tin Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 24/03/2021 01/05/2021
2 Cán bộ Phát triển cá nhân_FAI Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 14/04/2021 26/04/2021
3 CB Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/04/2021 25/04/2021
4 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 05/04/2021 19/04/2021
5 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 02/04/2021 12/04/2021
6 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 02/04/2021 12/04/2021
7 Cán Bộ Phát Triển Chương Trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 19/01/2021 15/04/2021
8 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 13/03/2021 25/03/2021
9 Cán bộ Giáo Vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 26/02/2021 15/03/2021
10 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 04/01/2021 24/01/2021

Trang 1 / 5