Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 51
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 27/07/2021 30/11/2021
2 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 17/11/2021 01/12/2021
3 Giáo Vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 15/11/2021 01/12/2021
4 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghê Thông Tin Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 24/03/2021 01/11/2021
5 Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 11/10/2021 25/10/2021
6 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 29/04/2021 15/09/2021
7 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 05/04/2021 15/09/2021
8 Cán bộ Content Marketing_FAI Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/07/2021 18/07/2021
9 Cán bộ Phát triển cá nhân_FAI Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 14/04/2021 30/07/2021
10 Cán bộ Truyền thông_FAI Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 02/04/2021 30/06/2021

Trang 1 / 6