Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 8
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 12 02/04/2021 30/06/2021
2 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 25/12/2020 25/01/2021
3 Giảng viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 21/11/2020 16/12/2020
4 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 21/11/2020 08/12/2020
5 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 02/11/2020 20/11/2020
6 Giảng viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 02/11/2020 20/11/2020
7 [FAI] Giảng viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 14/08/2020 13/09/2020
8 [FAI] Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 6 14/08/2020 13/09/2020

Trang 1 / 1