Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 37
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh (FPT Arena Lương Yên) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/08/2022 23/10/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 14/09/2022 14/10/2022
3 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 15/09/2022 30/09/2022
4 Trưởng nhóm tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 15/09/2022
5 Trưởng nhóm tuyển sinh (Leader event) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 15/09/2022
6 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 30/06/2022
7 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 23/03/2022 23/05/2022
8 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 07/04/2022 07/05/2022
9 Cán bộ Tư vấn Tuyến sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 30/04/2022
10 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 09/02/2022 30/04/2022

Trang 1 / 4