Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 15
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 27/04/2021 15/09/2021
2 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 06/07/2021 01/08/2021
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 03/03/2020 20/03/2020
4 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 5 28/11/2019 15/01/2020
5 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 15/11/2019 30/11/2019
6 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 22/03/2019 25/05/2019
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 19/02/2019 31/05/2019
8 CB tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 19/12/2018 15/01/2019
9 CB tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019
10 Trưởng nhóm tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019

Trang 1 / 2