Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 32
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 30/06/2022
2 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 23/03/2022 23/05/2022
3 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 07/04/2022 07/05/2022
4 Cán bộ Tư vấn Tuyến sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 30/04/2022
5 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 09/02/2022 30/04/2022
6 Giám đốc đào tạo - FAI Afterschool Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/03/2022 25/04/2022
7 Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên - FAI Afterschool Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/03/2022 15/04/2022
8 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 28/02/2022 15/04/2022
9 Cán bộ Tuyển Sinh( Phụ trách Promoter) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 31/03/2022 10/04/2022
10 Trưởng ban Tuyển sinh & Công tác sinh viên (FPT Afterschool) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 25/02/2022 01/04/2022

Trang 1 / 4