Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 47
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 12/06/2022 31/08/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh - FSB Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 27/06/2022 15/08/2022
3 CÁN BỘ TUYỂN SINH Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 01/06/2022 15/06/2022
4 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 23/05/2022 10/06/2022
5 Cán bộ chăm sóc học viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 29/03/2022 10/04/2022
6 Cán bộ Phát triển chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 17/09/2021 12/12/2021
7 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/06/2021 30/06/2021
8 Cán bộ hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 2 27/04/2021 10/05/2021
9 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 24/09/2020 16/10/2020
10 CB Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 22/05/2020 31/05/2020

Trang 1 / 5