Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 31
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh FSB (P. Tuyển sinh Doanh nghiệp) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 21/03/2023 26/04/2023
2 Cán bộ Tuyển sinh (P. Tuyển sinh Public) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 3 16/03/2023 16/04/2023
3 Cán bộ Tuyển sinh (P. Tuyển sinh Liên kết quốc tế LBU) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 16/03/2023 16/04/2023
4 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo - Viện Quản trị & Công nghệ FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1 11/03/2023 31/03/2023
5 Cán bộ Tuyển sinh (P. Tuyển sinh Public) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 20/02/2023 26/03/2023
6 Cán bộ Tuyển sinh FSB (P. Tuyển sinh sau Đại học) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 04/02/2023 26/03/2023
7 Cán bộ Tuyển sinh FSB (P. Tuyển sinh Doanh nghiệp) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 04/02/2023 26/03/2023
8 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 1 03/02/2023 15/03/2023
9 Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 15/02/2023 10/03/2023
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 20/02/2023 10/03/2023

Trang 1 / 4