Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 83
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Nhân viên Bảo vệ Lao động phổ thông (Tạp vụ, Bảo vệ) Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 25/06/2021 31/07/2021
2 Cán bộ Truyền Thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/07/2021 25/07/2021
3 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/07/2021 25/07/2021
4 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 29/06/2021 25/07/2021
5 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Kỹ thuật hạ tầng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 25/06/2021 05/07/2021
6 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 23/04/2021 30/05/2021
7 Part-time Lecturers Giảng viên - Nghiên cứu viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 2 26/04/2021 14/05/2021
8 Cán bộ Công tác Sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 22/04/2021 10/05/2021
9 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 25/03/2021 15/04/2021
10 CB Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 19/03/2021 28/03/2021

Trang 1 / 9