Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 88
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 26/10/2021 30/11/2021
2 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/09/2021 30/10/2021
3 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 18/10/2021 11/11/2021
4 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 10/09/2021 30/10/2021
5 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 29/06/2021 30/09/2021
6 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 20/08/2021 15/09/2021
7 Nhân viên Bảo vệ Lao động phổ thông (Tạp vụ, Bảo vệ) Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 25/06/2021 31/07/2021
8 Cán bộ Truyền Thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/07/2021 25/07/2021
9 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/07/2021 25/07/2021
10 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Kỹ thuật hạ tầng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 25/06/2021 05/07/2021

Trang 1 / 9