Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 106
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 28/09/2022 30/10/2022
2 Information Technology Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam TP. HCM 2 07/07/2020 30/10/2022
3 Cán bộ Khảo thí - Greenwich (Việt Nam) cơ sở Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 22/09/2022 30/09/2022
4 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 15/09/2022 30/09/2022
5 Graphic Design Lecturer_FGWCT Thiết kế Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 22/06/2022 30/09/2022
6 IT Lecturer_FGWCT Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 22/06/2022 30/09/2022
7 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng (IT) Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 04/08/2022 15/09/2022
8 Cán bộ IT Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 31/05/2022 05/09/2022
9 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 2 16/06/2022 31/08/2022
10 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 20/08/2021 20/08/2022

Trang 1 / 11