Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 40
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 6 12/11/2021 30/12/2021
2 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 26/08/2021 16/11/2021
3 Lecturer Graphic Design Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 11/09/2020 15/11/2021
4 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 4 22/09/2021 15/11/2021
5 IT Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 07/10/2021 31/12/2021
6 Business Lecturer Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 14/06/2020 30/09/2021
7 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 01/10/2021 30/10/2021
8 Giảng viên Tiếng Anh Part-time Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 25/09/2021 15/10/2021
9 Part-time English Lecturer (native English) Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 23/09/2021 31/10/2021
10 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 3 01/06/2021 20/10/2021

Trang 1 / 4