Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 19
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 15/11/2021 30/11/2021
2 CTV Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 2 04/10/2021 10/11/2021
3 Cán bộ tuyển sinh (Promoter) Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 01/10/2021 05/11/2021
4 Trưởng ban Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 16/11/2020 30/05/2021
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 20/04/2021 15/05/2021
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 11/01/2021 15/04/2021
7 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 18/03/2021 30/03/2021
8 Trưởng ban Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 13/01/2021 28/02/2021
9 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 16/11/2020 29/11/2020
10 Cán bộ tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 2 17/09/2020 20/10/2020

Trang 1 / 2