Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 4
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Đào tạo Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Hạ Long Quảng Ninh 1 01/06/2021 30/06/2021
2 Cán bộ Tâm lý học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Hạ Long Quảng Ninh 1 01/06/2021 30/06/2021
3 Giám Thị Học Đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Hạ Long Quảng Ninh 2 10/05/2021 07/06/2021
4 Cán bộ Công tác Học sinh Fschool Hạ Long Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Hạ Long Quảng Ninh 1 10/05/2021 06/06/2021

Trang 1 / 1