Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 2
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN NỘI DUNG ĐÀO TẠO (MẢNG IT) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Đào tạo Cán bộ FPT - FCU (FPT HO) Hà Nội 1 20/04/2021 30/04/2021
2 CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (mảng Quản trị) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Đào tạo Cán bộ FPT - FCU (FPT HO) Hà Nội 1 08/04/2021 26/04/2021

Trang 1 / 1