Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 18
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Chủ nhiệm_FPL PTCĐ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 15/04/2021 01/08/2021
2 Cán bộ Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/07/2021 01/08/2021
3 Cán bộ Công tác Sinh viên( dịch vụ Sinh viên) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/07/2021 01/08/2021
4 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 12/06/2021 10/07/2021
5 Cán bộ Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 12/06/2021 30/06/2021
6 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 12/06/2021 30/06/2021
7 Cán bộ Giám thị học đường Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 12/06/2021 30/06/2021
8 Cán bộ Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 03/06/2021 30/06/2021
9 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/05/2021 05/07/2021
10 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/05/2021 25/06/2021

Trang 1 / 2