Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 51
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/06/2022 15/07/2022
2 CTV Giám thị Học đường - PTCĐ FPT Polytechnic Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 25/05/2022 15/07/2022
3 Cán bộ Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 15/07/2022
4 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 10/07/2022
5 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 07/06/2022 10/07/2022
6 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 14/06/2022 01/07/2022
7 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 10/03/2022 30/06/2022
8 Cán bộ Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 13/06/2022 30/06/2022
9 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 10/06/2022 30/06/2022
10 Cán bộ Phát triển cá nhân PDP Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/02/2022 30/06/2022

Trang 1 / 6