Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 5
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Social Media Content Creator Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 22/12/2021 28/02/2022
2 Cán bộ dịch vụ đời sống sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 04/03/2021 15/03/2021
3 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 11/01/2021 31/01/2021
4 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 08/12/2020 25/12/2020
5 Cán bộ Tuyển sinh quốc tế Marketing Trung tâm FPTU Global Hà Nội 1 26/10/2020 30/11/2020

Trang 1 / 1