Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 4
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 03/02/2023 31/03/2023
2 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 12/04/2022 25/04/2022
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 2 18/12/2021 28/12/2021
4 Cán bộ Tuyển sinh quốc tế Tuyển sinh Trung tâm FPTU Global Hà Nội 1 14/04/2021 30/04/2021

Trang 1 / 1