Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 11
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Marketing và truyền thông (phụ trách Design) Thiết kế Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 13/04/2021 13/05/2021
2 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 12/04/2021 30/04/2021
3 Student Service Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 30/03/2021 31/07/2021
4 Cán Bộ Tổ Chức Và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 22/02/2021 15/03/2021
5 Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp Hành chính - Đảm bảo Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 22/02/2021 15/03/2021
6 Trưởng Phòng Dịch Vụ Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 22/02/2021 15/03/2021
7 Cán Bộ Truyền Thông Và Quan Hệ Công Chúng Truyền thông/Quan hệ công chúng Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 22/02/2021 15/03/2021
8 Cán bộ Dịch Vụ Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 22/02/2021 15/03/2021
9 Cán bộ Quản lý và Tư vấn đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 16/01/2021 28/02/2021
10 Cán bộ Quản lý và Tư vấn đào tạo Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 26/10/2020 21/12/2020

Trang 1 / 2