Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 17
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 2 12/04/2021 30/11/2021
2 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo (Phụ trách chương trình Global Citizen) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 10/09/2021 10/10/2021
3 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 09/09/2021 09/10/2021
4 Cán Bộ Tổ Chức Và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 10/09/2021 10/10/2021
5 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 3 06/09/2021 30/09/2021
6 Cán Bộ Marketing và truyền thông (phụ trách Design) Thiết kế Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 13/04/2021 13/09/2021
7 Cán bộ Thiết kế đồ họa_FSW Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 09/07/2021 31/08/2021
8 Cán bộ Truyền thông_FSW Truyền thông/Quan hệ công chúng Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 09/07/2021 31/08/2021
9 Student Service Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 30/03/2021 31/07/2021
10 Cán Bộ Tổ Chức Và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 22/02/2021 15/03/2021

Trang 1 / 2