Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 13
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Thiết kế đồ họa_FSW Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 09/07/2021 18/07/2021
2 Cán bộ Truyền thông_FSW Truyền thông/Quan hệ công chúng Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 09/07/2021 18/07/2021
3 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 12/04/2021 20/05/2021
4 Cán Bộ Marketing và truyền thông (phụ trách Design) Thiết kế Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 13/04/2021 13/05/2021
5 Student Service Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 30/03/2021 31/07/2021
6 Cán Bộ Tổ Chức Và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 22/02/2021 15/03/2021
7 Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp Hành chính - Đảm bảo Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 22/02/2021 15/03/2021
8 Trưởng Phòng Dịch Vụ Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 1 22/02/2021 15/03/2021
9 Cán Bộ Truyền Thông Và Quan Hệ Công Chúng Truyền thông/Quan hệ công chúng Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 22/02/2021 15/03/2021
10 Cán bộ Dịch Vụ Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 22/02/2021 15/03/2021

Trang 1 / 2