Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 450
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Bình Định 2 01/11/2021 24/11/2021
2 Nhân viên kỹ thuật hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 04/11/2021 30/11/2021
3 Thư ký (Ban Đầu tư và Xây dựng) Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 1 15/11/2021 10/12/2021
4 Giảng viên - Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 26/07/2021 31/12/2021
5 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành Kinh tế (Full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 28/07/2021 31/12/2021
6 Giảng viên - Nghiên cứu viên Mỹ thuật ứng dụng Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 15/09/2021 31/12/2021
7 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 11/11/2021 31/12/2021
8 Giảng viên Công nghệ thông tin (Information Assurance ) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 7 11/11/2021 31/12/2021
9 CÁN BỘ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT TP. HCM 2 18/11/2021 04/01/2022
10 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành CNTT (full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 6 24/10/2021 20/12/2021

Trang 1 / 45