Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 336
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 23/09/2020 16/12/2020
2 Cán bộ Quay dựng phim Văn hóa - Đoàn thể Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/10/2020 20/12/2020
3 Cán bộ Văn hóa - Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/10/2020 22/12/2020
4 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Hà Nội 1 13/03/2020 30/12/2020
5 Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Quản lý khoa học Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/09/2020 30/12/2020
6 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 24/11/2020 30/11/2020
7 Cán bộ Truyền thông và Marketing Marketing Trường Đại học FPT Hà Nội 2 24/11/2020 24/12/2020
8 Giảng viên Quản trị du lịch & Lữ hành Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Đại học FPT Đà Nẵng 6 18/11/2020 18/12/2020
9 Lập trình viên Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/09/2020 01/01/2021
10 Cán bộ Hành chính - Lễ Tân Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/08/2020 30/12/2020

Trang 1 / 34