Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 31
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tư vấn tâm lý HSSV Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/06/2021 31/07/2021
2 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 01/04/2021 15/07/2021
3 Giáo viên bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 9 11/06/2021 06/07/2021
4 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4 11/06/2021 06/07/2021
5 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 22/03/2021 30/06/2021
6 Giáo viên bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 02/04/2021 15/05/2021
7 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 01/04/2021 01/05/2021
8 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/01/2021 30/01/2021
9 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/10/2020 16/10/2020
10 Cán bộ Y tế Trường Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020

Trang 1 / 4