Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 12
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 16/03/2023 20/04/2023
2 Cán bộ Văn hóa Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 14/03/2023 30/03/2023
3 Cán bộ Truyền thông Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 2 02/03/2023 15/03/2023
4 Cán bộ Truyền thông Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 2 02/02/2023 02/03/2023
5 Cán bộ Kế toán Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 07/11/2022 26/11/2022
6 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 28/10/2022 15/11/2022
7 CÁN BỘ HÀNH CHÍNH Hành chính - Đảm bảo Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 03/08/2022 17/09/2022
8 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 24/06/2022 27/07/2022
9 Kế toán trưởng Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 23/05/2022 01/06/2022
10 Cán bộ Kế toán Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 23/05/2022 01/06/2022

Trang 1 / 2