Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 6
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CÁN BỘ HÀNH CHÍNH Hành chính - Đảm bảo Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 03/08/2022 31/08/2022
2 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 24/06/2022 27/07/2022
3 Kế toán trưởng Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 23/05/2022 01/06/2022
4 Cán bộ Kế toán Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 23/05/2022 01/06/2022
5 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 2 18/04/2022 09/05/2022
6 Cán Bộ Hành Chính Kỹ Thuật Hạ Tầng Kỹ thuật hạ tầng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 19/04/2022 03/05/2022

Trang 1 / 1