Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 24/03/2023 30/04/2023
2 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 5 02/02/2023 31/03/2023
3 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 3 21/12/2022 15/01/2023

Trang 1 / 1