Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 7
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 1 23/02/2023 30/04/2023
2 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 3 13/01/2023 30/04/2023
3 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FPI HN Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 3 09/01/2023 30/04/2023
4 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Đà Nẵng 1 02/03/2021 30/04/2023
5 Giảng viên Công nghệ thông tin_FPI HN Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 4 01/12/2022 25/02/2023
6 Giảng viên Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 1 10/10/2022 30/11/2022
7 Giảng viên Thiết kế đồ họa (FPI HN) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 2 29/07/2022 31/08/2022

Trang 1 / 1