Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 18
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giám thị học đường_FSC HPG Giám thị Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 5 29/07/2022 15/08/2022
2 Cán bộ Y tế_FSC HPG Y tế Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 29/07/2022 15/08/2022
3 Cán bộ Công tác học sinh_FSC HPG Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 2 29/07/2022 15/08/2022
4 Giáo viên Bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 8 18/03/2022 01/07/2022
5 Giám thị học đường Giám thị Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 4 18/03/2022 01/07/2022
6 Cán bộ Thư viện Thông tin thư viện Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 18/03/2022 01/07/2022
7 Cán bộ Y tế Y tế Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 18/03/2022 01/07/2022
8 Cán bộ Tư vấn tâm lý học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 18/03/2022 01/07/2022
9 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 18/03/2022 01/07/2022
10 Cán bộ TC&QL đào tạo_FSC Hải Phòng Công nghệ thông tin Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 26/05/2022 12/06/2022

Trang 1 / 2