Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 56
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 6 15/03/2023 31/07/2023
2 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Giang 4 28/02/2023 31/07/2023
3 Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hà Nam 1 06/03/2023 31/03/2023
4 Giáo viên Kĩ năng mềm_FSC HPG Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 2 30/01/2023 31/03/2023
5 Giáo viên Toán_FSC HPG Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 30/01/2023 31/03/2023
6 Giáo viên Công nghệ_FSC BN Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 09/02/2023 31/03/2023
7 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 29/12/2022 31/01/2023
8 Giáo viên Sinh học_FSC Bắc Ninh Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 26/12/2022 31/01/2023
9 Giáo viên Vovinam_FSC BN Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 23/12/2022 31/01/2023
10 Giáo viên Kĩ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 2 01/11/2022 31/12/2022

Trang 1 / 6